แผนที่ธรณีแปรสัณฐาน

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

วิธีใช้: 
 1. กดปุ่ม Maps ด้านบน เพื่อแสดงโหมดแผนที่ 
 2. เลือก Basemap: (สีพื้นหลังของแผนที่) ​ที่ต้องการ 
  - กดปุ่ม Color Relief เลือกภาพสี 
  - กดปุ่ม Gray Relief เลือกภาพขาวดำ 
  - กดปุ่ม Continents เลือกแสดงทวีป 
 3. กดช่องสามเหลี่ยมสีขาวด้านขวามือของปุ่ม Map Legend เมื่อต้องการทราบสัญลักษณ์
 4. เลือกแสดงข้อมูลที่ต้องการ โดยติ๊กถูกในกล่องสี่เหลี่ยมสีขาวด้านล่างของปุ่มต่อไปนี้ 
  - Boundaries ขอบแผ่นธรณี 
  - Volcanoes ภูเขาไฟ 
  - Earthquakes จุดเกิดแผ่นดินไหว
  - Hotspots จุดร้อน (จุดที่หินหนืดลอยตัวขึ้นจากแก่นโลก) 
  - Velocity ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี (เซนติเมตรต่อปี) 
  - Names แสดงชื่อของแผ่นธรณี
คำอธิบาย:
        แผนที่ธรณีแปรสัณฐานแสดงขอบเขตของแผ่นธรณี ท่านสามารถเลือกสีพื้นหลังของแผนที่โดยเลือกปุ่มใน Basemap ท่านสามารถเลือกแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธรณีแปรสัณฐาน โดยติ๊กเครื่องหมายถูกใต้ปุ่มด้านล่าง เพื่อแสดงขอบเขตของแผ่นธรณี ภูเขาไฟ จุดเกิดแผ่นดินไหว จุดร้อน ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี และชื่อของแผ่นธรณี  แผนที่นี้มีประโยชน์มากในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและตัวแปรต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว 

Comments