หินแปร

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

แบบจำลองนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการแปรสภาพของหินกับกระบวนการธรณีแปรสันฐาน 
 • กดปุ่ม Rocks เพื่อเลือกชนิดของหิน ได้แก่ หินชนวน (Slate), หินฟิลไลต์ (Phyllite), หินชีสต์ (Schist), หินไนซ์ (Gneiss), มิกมาไทต์ (Migmatite), ควอตไซต์ (Quartzite), หินอ่อน (Marble) เมื่อคลิกที่ชนดของหินแล้วจะแสดงภาพปกติและภาพขยาย 

 • กดปุ่ม Types เพื่อเลือกเลือกแบบของการแปรสภาพหิน ซึ่งได้แก่ 
       - การแปรสภาพสัมผัส (Contact) เกิดขึ้นเมื่อหินได้รับความร้อนจากแมกมาซึ่งแทรกตัวขึ้นมา 
       - การแปรสภาพไพศาล (Regional) เกิดขี้นจากแรงดันภายในเปลือกโลกเมื่อแผ่นธรณีปะทะกัน 
       - การแปรสภาพบด (Fault) แรงเสียดทานของแผ่นธรณีบริเวณรอยเลื่อน ทำให้เกิดความร้อนและความดัน
       - การแปรสภาพด้วยน้ำร้อน (Hydrothermal) ซึ่งนำพาประจุให้แทรกซึมเข้าไปในรอยแตกของหิน ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี 

 • กดปุ่ม Facies เพื่อเลือกลชุดลักษณ์ของหิน ได้แก่ 
       - ชุดลักษณ์หินฮอนเฟลด์ (Hornfels) เกิดจากการแปรสัมผัสของหินตะกอนในระดับตื้น เช่น หินดินดาน 
       - ชุดลักษณ์หินกรีนชีสต์​ (Greenschist) เกิดขึ้นเมื่อหินบะซอลต์ได้รับแรงดันโดยตรงและอุณหภูมิสูงขึ้น คลอไรด์ทำให้หินมีสีเขียว  
       - ชุดลักษณ์แอมฟิโบไลต์​ (Amphibolite) เกิดขึ้นเมื่อหินได้รับความดันในระดับลึก 15 - 35 กิโลเมตร ทำให้อุณหภูมิสูงประมาณ 450 - 650 องศาเซลเซียส
       - ชุดลักษณ์หินแกรนูไลต์ (Granulite) เป็นหินแปรเกรดสูงเกิดขึ้นในที่ๆ มีอุณหภูมิและแรงดันสูงจนสามารถขับน้ำให้ออกไปจากเนื้อหินจนหมด
       - ชุดลักษณ์หินบลูชีสต์ (Blueschist) เกิดขึ้นในที่ๆ มีความดันสูงแต่มีอุณหภูมิต่ำ หินมีสีออกน้ำเงิน
       - ชุดลักษณ์หินอีโคลไกต์ (Eclogite) เป็นหินที่หายาก เกิดขึ้นในที่ๆ มีความดันและอุณหภูมิสูงย่ิงยวด

Comments