กฎของเคปเลอร์ข้อที่ 3

หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 
        กฎของเคปเลอร์ข้อที่ 3 หรือ กฎฮาร์มอนิก (Harmonic Law):  “กำลังสองของคาบวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ (p) จะแปรผันตาม กำลังสามของระยะห่างจากดวงอาทิตย์ (a)  เมื่อนำค่ายกกำลังสองของคาบวงโคจรของดาวเคราะห์ p2  มาหารด้วย ค่ากำลังสามของระยะห่างจากดวงอาทิตย์ a3 จะได้ค่าคงที่เสมอ (p2/a3 = k, k เป็นค่าคงที่)  มิว่าจะเป็นดาวเคราะห์ดวงใดก็ตาม  

        วิธีใช้:
  • ใส่คาบเวลาที่ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ในช่อง (p) จะได้ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ (a) 
  • ใส่ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ (a) จะได้คาบเวลาที่ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ในช่อง (p)
Comments