HR Diagram

        H-R Diagram ประกอบด้วย แกนนอนแสดงอุณหภูมิพื้นผิวของดาวฤกษ์ หรือ ดัชนีสี หรือ ประเภทสเปกตรัม (O B A F G K M)   แกนตั้งแสดงโชติมาตรสัมบูรณ์​ หรือ กำลังส่องสว่างของดาว โดยมีหน่วยเป็นจำนวนเท่าของดวงอาทิตย์  นอกจากนั้นสเกลเฉียงยังแสดงรัศมีของดาวตั้งแต่ 0.001 เท่าของดวงอาทิตย์ ไปจนถึง 1,000 เท่าของมวลดวงอาทิตย์แผนภาพแสดงตำแหน่งของดาว โดยการลงจุดแสดงสมบัติทางกายภาพของดาว ประชากรดาวส่วนใหญ่เรียงตัวจากมุมบนซ้ายมายังมุมล่างขวาของแผนภาพเรียกว่า “ลำดับหลัก” (Main sequence) ดาวที่อยู่ด้านบนขวาของลำดับหลักเป็น “ดาวยักษ์” (Giants) “และดาวยักษ์ใหญ่” (Supergiants) ดาวที่อยู่ด้านล่างของลำดับหลักเป็น “ดาวแคระ” (Dwarfs) 
ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

คำอธิบาย:
 • กรอบบนซ้ายมือ (Size Comparison): แสดงการเปรียบเทียบขนาดของดาวฤกษ์ (star) กับ ดวงอาทิตย์ (sun)  
 • กรอบล่างซ้ายมือ (Cursor Properties): เลื่อนปุ่มสไลด์เพื่อกำหนดค่าอุณหภูมิ (temperature) และกำลังส่องสว่าง (luminosity) เครื่องจะคำนวณค่ารัศมี (R) ของดาวฤกษ์ให้ ค่าที่ได้เป็นรัศมีเปรียบเทียบกันดวงอาทิตย์ ()
 • กรอบขวามือ (H-R Diagram): 
  • Options
   • x-axis scale: แกนนอนเลือกได้ 3 ตัวแปร  
    • temperature: อุณหภูมิ
    • B-V color index: ดัชนีสี 
    • spectral type: ประเภทสเปกตรัม
   • y-axis scale: แกนตั้งเลือกได้ 2 ตัวแปร
    • กำลังส่องสว่าง (luminosity) 
    • โชติมาตรสัมบูรณ์ (magnitude)
   • show main sequence: แสดงแนวดาวลำดับหลัก (ปกติคลิกไว้)
   • show isoradius lines: แสดงเส้นที่รัศมีของดาวเท่ากัน (ปกติคลิกไว้)
   • show luminosity classes: แสดงลำดับชั้นของการส่องสว่าง (ปกติคลิกไว้)
   • show instability strip: แสดงช่วงที่ดาวมีความไม่เสถียร ใกล้หมดอายุขัย 
  • Plotted Stars
   • no star: ไม่แสดงดาวฤกษ์
   • the nearest stars: ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้มาก
   • the brightest stars: ดาวฤกษ์ที่สว่างมาก
   • the nearest and brightest stars: ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้มากและดาวฤกษ์ที่สว่างมาก 
    (ปกติคลิกไว้)
   • the overlap: แสดงเฉพาะดาวฤกษ์ที่ทั้งอยู่ใกล้และสว่างมาก


Comments