การเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 


คำหลัก
 • biodynamics: กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพซึ่งทำให้เกิดอินทรียวัตถุในเนื้อดิน (เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง)
 • deepening: การจมตัวของเนื้อดินจากพื้นผิวลงสู่ระดับลึก (เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง)
 • removals: การขจัดเนื้อดินโดยการผุพัง การสึกกร่อน การทำละลาย หรือการเลื่อนไถล ที่ทำให้เนื้อดินสูญหายไป (เป็นการเคลื่อนที่ในแนวราบ)

แนวคิด 
        biodynamic เป็นกระบวนการสร้างดิน  แต่ remove เป็นกระบวนการขจัดเนื้อดิน  
            ดังนั้นเมื่อ 
 • biodynamic (b) = removals (r)      ปริมาณดินจะเท่าเดิม 
 • deepening (d) = removals (r)       ปริมาณดินคงที่ 
 • biodynamics (b) > removals (r)    ปริมาณดินจะมากขึ้น 
 • biodynamics (b) < removals (r)    ปริมาณดินจะลดลง 

วิธีใช้ 
 • กดปุ่ม Animation ที่ด้านล่าง  จะได้ภาพหน้าตัดดิน ซึ่งประกอบด้วยชั้นดิน A, E, Bt, C, CD และ D โดยที่พื้นผิวอยู่ที่ระดับ P1 

 • กดปุ่ม 0 ที่เส้นเวลา 
  ภาพเคลื่อนไหวตามสมการ bd = r (กระบวนการชีวภาพและการจมตัว เท่ากับ การขจัดเนื้อดิน)  
  พื้นดินยุบตัวเล็กน้อย ดินชั้น A ลดต่ำกว่าระดับ P1, ดินชั้น E ลดต่ำกว่าระดับ P3, ดินชั้น CD ลดต่ำกว่าระดับ P2

 • กดปุ่ม 1 ที่เส้นเวลา 
  ภาพเคลื่อนไหวตามสมการ bd > r (กระบวนการชีวภาพและการจมตัว มากกว่า การขจัดเนื้อดิน)  
  กระบวนการทางชีวภาพทำให้อินทรียวัตถุสะสมตัวกันทำให้ชั้น A หนาขึ้น ระดับ P1 ยกตัวสูงขึ้นมวลสารของตะกอนที่เพิ่มขึ้น กดทับให้ดินชั้นล่างจมตัวลึกลง 

 • กดปุ่ม 2 ที่เส้นเวลา 
  ภาพเคลื่อนไหวตามสมการ bd = r (กระบวนการชีวภาพและการจมตัว เท่ากับ การขจัดเนื้อดิน)  
  ชั้นดินแต่ละชั้น ทรงตัว หนาเท่าเดิม 

 • กดปุ่ม 3 ที่เส้นเวลา 
  ภาพเคลื่อนไหวตามสมการ bd > r (กระบวนการชีวภาพและการจมตัว น้อยกว่า การขจัดเนื้อดิน)  
  ดินชั้น A ซึ่งเป็นมวลชีวภพ ถูกขจัดหายไป  
 • กดปุ่ม 4 ที่เส้นเวลา 
          
  ภาพเคลื่อนไหวตามสมการ bd > r (กระบวนการชีวภาพและการจมตัว มากกว่า การขจัดเนื้อดิน)
          กระบวนการทางชีวภาพสร้างดินชั้น A ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

Comments