Flash

        Flash เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่สร้างจากซอฟต์แวร์ Adobe Flash ซึ่งสามารถเปิดดูได้ด้วยบราวเซอร์เวอร์ชั่นใหม่เกือบทุกชนิด (ยกเว้น Safari) แต่หากบราวเซอร์ไม่แสดงภาพ ท่านสามารถดาวน์โหลด Adobe Flash Player หรือคลิ๊กที่นี่ 
        สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ Apple MacIntosh เราพบว่า Safari ไม่สามารถเปิดไฟล์แฟลชได้ ขอแนะนำให้ดาวโหลด Google Chrome มาใช้แทน
แสดง 77 รายการ
ชื่อเกี่ยวกับประโยชน์ใช้งาน
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่อเกี่ยวกับประโยชน์ใช้งาน
การหาตำแหน่งดาวเหนือ ทรงกลมฟ้า การดูดาว 
แบบจำลองฤดูกาล ฤดูกาล สาธิตการเกิดฤดูกาล 
อีควินอกซ์และโซลสทิส ทรงกลมฟ้า เส้นทางขึ้น-ตก ของดวงอาทิตย์ 
จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดของแต่ละวันในรอบปี ฤดูกาล แสดงจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดของแต่ละวันในรอบปี 
จักราศี สุริยวิถี สาธิตกลุ่มดาวจักราศรี 
เสี้ยวดาวศุกร์ การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ สาธิตภาพปรากฏของดาวศุกร์ 
วงกลมเล็กของทอเลมี (Epicycle) การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ สาธิตวงกลมเล็กของทอเลมี 
การเคลื่อนที่ถอยหลังของดาวอังคาร การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ สาธิตการเคลื่อนที่ถอยหลังของดาวอังคาร 
จำลองวงโคจรของดาวเคราะห์ การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ สาธิตวงโคจรของดาวเคราะห์ 
สาธิตวงรี กฎเกี่ยวกับวงโคจร สาธิตวงรีแบบต่างๆ 
กฎของเคปเลอร์ข้อที่ 3 กฎเกี่ยวกับวงโคจร สมการของเคปเลอร์ข้อที่ 3 
ปฏิทินอุปราคา ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ วันเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
ระนาบวงโคจรของดวงจันทร์ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ สาธิตระนาบวงโคจรของโลกและดวงจันทร์ 
ข้างขึ้นข้างแรม ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ สาธิตการเกิดข้างขึ้นข้างแรม 
แบบจำลองอุปราคา ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ สาธิตการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
เรเดียนท์ของฝนดาวตก ฝนดาวตก สาธิตเรเดียนท์ฝนดาวตก 
อุณหภุมิในการก่อตัวของดาวเคราะห์ ระบบสุริยะ ศึกษาองค์ประกอบของดาวเคราะห์ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ธรรมชาติของแสง สาธิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆ 
กฎของเคิร์ชฮอฟ (Kirchhoff’s laws) ธรรมชาติของแสง สาธิตการเกิดสเปกตรัมต่อเนื่อง สเปกตรัมต่อเนื่อง และสเปกตรัมดูดกลืน 
การแผ่รังสีของตะปู ธรรมชาติของแสง ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิของวัตถุกับความยาวคลื่นที่แผ่ออกมา 
กฎของวีน (Wien’s Law) ธรรมชาติของแสง สาธิตความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับความยาวคลื่น 
ปรากฏการณ์ด็อปเปลอร์ ธรรมชาติของแสง สาธิตการเกิดปรากฏการณ์ด็อปเปลอร์ 
หลักการทำงานของ CCD เทคโนโลยีอวกาศ สาธิตการนับโฟตอนของ CCD 
สเปกตรัม 3 ประเภท ธรรมชาติของแสง ยกตัวอย่างสเปกตรัม 3 แบบได้แก่ สเปกตรัมต่อเนื่อง สเปกตรัมแผ่รังสี สเปกตรัมดูดกลืน 
กลไกควอนตัม ธรรมชาติของแสง สาธิตการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างชั้นวงโจรของอิเล็กตรอน 
โชติมาตร สมบัติของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง โชติมาตรปรากฏ โชติมาตรสัมบูรณ์ และระยะห่างจากโลก 
แพรัลแลกซ์ สมบัติของดาวฤกษ์ วิธีวัดระยะห่างของดาวฤกษ์ 
HR Diagram สมบัติของดาวฤกษ์ สาธิตแผนภาพแฮรท์สชปรุง-รัสเซลล์ 
กำลังส่องสว่าง สมบัติของแสง สาธิตการคำนวณค่ากำลังส่องสว่าง 
กฎระยะทางผกผันยกกำลังสอง ธรรมชาติของแสง กฏระยะทางผกผันยกกำลังสอง 
แพรัลแลกซ์สเปกตรัม สมบัติของดาวฤกษ์ วิธีวัดระยะห่างของดาวฤกษ์ 
ลูกโซ่โปรตอน (P-P Chain) นิวเคลียร์ฟิวชัน สาธิตกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันที่แก่นดาว 
วัฏจักร CNO นิวเคลียร์ฟิวชัน สาธิตกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันที่แก่นดาว 
การหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซี กาแล็กซี หลักฐานแสดงการมีตัวตนของสสารมืด 
ความหนาแน่นของจราจร กาแล็กซี สาธิตความหนาแน่นของแขนกังหัน 
การเลื่อนทางแดงของกาแล็กซี เอกภพ สาธิตการเกิดการเลื่อนทางแดง (Redshift) 
การขยายตัวของเอกภพ เอกภพ สาธิตการขยายตัวของเอกภพด้วยการเป่าลูกโป่ง 
ปฏิกิริยาฟิวชันแบบลูกโซ่โปรตอน ดวงอาทิตย์ สาธิตการเกิดฟิวชันในดวงอาทิตย์ 
กลุ่มดาวหมีใหญ่ 3 มิติ กลุ่มดาว ทำความเข้าใจเรื่องกลุ่มดาว 
พิกัดศูนย์สูตร ทรงกลมฟ้า สาธิต RAและ Dec 
ตำแหน่งดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในรอบปี สุริยวิถี การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในรอบปี 
เส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ สุริยวิถี เส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ 
โครงสร้างโลก โครงสร้างโลก การเดินทางของ P wave และ S wave ภายในโลก 
P wave และ S wave โครงสร้างโลก ลักษณะของคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวาง 
พันเจีย ธรณีแปรสัณฐาน การเคลื่อนที่ของทวีปในอดีต 
เขตอับคลื่น โครงสร้างโลก เส้นทางของคลื่น P wave และ S wave เมื่อผ่านแก่นโลก 
แผนที่ธรณีแปรสัณฐาน ธรณีแปรสัณฐาน แสดงที่ตั้งปัจจัยที่เกี่ยวกับธรณีแปรสัณฐาน 
แนวแบ่งเขตโมโฮ โครงสร้างโลก ศึกษาโครงสร้างภายในของโลก 
เขตมุดตัวใต้มหาสมุทร ธรณีแปรสัณฐาน สาธิตแผ่นธรณีมหาสมุทรชนกัน 
เขตแผ่นทวีปชนกัน ธรณีแปรสัณฐาน สาธิตแผ่นธรณีทวีปชนกัน 
รอยแยกของทวีป ธรณีแปรสัณฐาน สาธิตแผ่นธรณีทวีปแยกออกจากกัน 
สันเขาใต้มหาสมุทร ธรณีแปรสัณฐาน สาธิตแผ่นธรณีมหาสมุทรแยกออกจากกัน 
รอยเลื่อนบนแผ่นทวีป ธรณีแปรสัณฐาน สาธิตรอยเลื่อนบนแผ่นธรณีทวีป 
รอยเลื่อนใต้มหาสมุทร ธรณีแปรสัณฐาน สาธิตรอยเลื่อนบนแผ่นธรณีมหาสมุทร 
จุดร้อนใต้เปลือกโลกมหาสมุทร ธรณีแปรสัณฐาน สาธิตจุดร้อนของโลก 
แผนที่รอยต่อแผ่นธรณี ธรณีแปรสัณฐาน ความสัมพันธ์ของแผ่นธรณีภาค ภูเขาไฟ และแผ่นดินไหว 
ธาตุ แร่ โครงสร้างอะตอม 
อะตอม แร่ องค์ประกอบของแร่ 
พันธะเคมี แร่ องค์ประกอบของแร่ 
หมู่แร่ที่ไม่ใช่ซิลิเกต แร่ แร่ประกอบหิน 
สมบัติแร่ทางกายภาพ แร่ การจำแนกแร่ 
โครงสร้างผลึก แร่ องค์ประกอบของแร่ 
วัฏจักรหิน หิน วัฏจักรหิน 
หินอัคนี หิน หินอัคนี 
หินตะกอน หิน หินตะกอน 
หินแปร หิน หินแปร 
การกระจายตัวของอนุภาคดิน ดิน จำแนกประเภทเนื้อดิน 
การเกิดชั้นดิน ดิน สาธิตการเกิดดินแต่ละชั้น 
การเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน ดิน สาธิตกระบวนการชีวภาพซึ่งทำให้เกิดชั้นดิน 
พิกัดขอบฟ้า ทรงกลมฟ้า จำลองมุมทิศ-มุมเงย 
ขนาดเชิงมุม ทรงกลมฟ้า สาธิตความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเชิงมุมกับระยะห่าง 
ละติจูด/ลองจิจูด พิกัดภูมิศาสตร์ หาพิกัดภูมิศาสตร์ 
ทรงกลมฟ้าและมุมมองท้องฟ้า ทรงกลมฟ้า ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของผู้สังเกตการณ์กับมุมมองบนท้องฟ้า  
แบบจำลองน้ำขึ้นน้ำลง ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ จำลองการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง 
โครงสร้างของชั้นบรรยากาศ บรรยากาศ การจำแนกชั้นบรรยากาศตามอุณหภูมิ 
บรรยากาศโลก บรรยากาศ ภาพยนตร์เรื่องบรรยากาศโลก 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ บรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศแต่ละชั้น 
แสดง 77 รายการ