สื่อการเรียนรู้

        สื่อการเรียนรู้ที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้ ถูกคัดเลือกเป็นอย่างดีแล้วว่า เหมาะสำหรับการใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนสอนในห้องเรียนและการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์  ไฟล์ส่วนใหญ่ถูกทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทางการศึกษา อย่างไรก็ตามไฟล์ใดที่มีลิขสิทธ์ LESA ได้พิมพ์ชื่อและที่มาไว้ด้วย ทั้งนี้ได้จำแนกประเภทของสื่อไว้ดังนี้ 
  • สิ่งประดิษฐ์ เป็นวัสดุอุปกรณ์อย่างง่ายที่ LESA ออกแบบไว้ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
  • Web เป็น Interactive website ซึ่งสามารถเล่นโปรแกรมบนหน้าเว็บได้เลย 
  • Flash ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 
  • Software โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถดาวโหลดได้จากอินเทอร์เน็ต 
  • Video คลิปวีดีโอที่น่าสนใจประกอบการเรียนรู้