ประมวลรายวิชา iEarth 2

รหัสวิชา:            iEarth 2
รายวิชา:            บรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลก
ภาคการศึกษา:   ปลาย
ผู้สอน:               นาวาอากาศเอกฐากูร เกิดแก้ว 
ผู้ช่วยสอน: 
        นางสาวพักตร์วิภา หน่อสุวรรณ  
เจ้่าหน้าที่กราฟิก: นางสาวกีรติกา สุขศรีทอง
เงื่อนไขรายวิชา:  ไม่ต้องมีวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
ชื่อหลักสูตร:       การอบรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกผ่านอินเทอร์เน็ต 
จำนวนชั่วโมงเรียน:    12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

เนื้อหารายวิชา:  
              20201  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
              20202  บรรยากาศโลก
              20203  เสถียรภาพของอากาศ
              20204  เมฆ หมอก และหยาดน้ำฟ้า 
              20205  การหมุนเวียนของอากาศ 
              20206  ภูมิอากาศ
              20207  พยากรณ์อากาศ
              20208  ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ 
              20209  กลไกการปรับสมดุลของโลก
              20210  การเปลี่ยนแปลงสภาวะโลก
              20211  ปฏิบัติการภาคสนาม

  การวัดผลการเรียน: 
   
         - งานที่มอบหมาย 50% 
          - คำถามท้ายบทเรียน 50%


  คำอธิบายรายวิชา

  • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  (20201) 
   ธรรมชาติของแสง กฎการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า กลไกควอนตัม
  • บรรยากาศของโลก (20202) 
   กำเนิดของบรรยากาศ องค์ประกอบทางเคมีของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี
  • อุณหภูมิอากาศและความชื่้น (20203) 
   อุณหภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำในอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์
  • เมฆ หมอก และหยาดน้ำฟ้า

    (20204)
    
   การควบแน่นของไอน้ำ การเกิดเมฆ หมอก และหยาดน้ำฟ้าชนิดต่างๆ 
  • การหมุนเวียนของอากาศ

    (20205)
    
   ความกดอากาศและการเกิดลม แรงโคริออริส การหมุนเวียนของบรรยากาศโลก ฤดูกาล  
  • ภูมิอากาศ (20206) 
   อิทธิพลของสภาพภูมิประเทศ การแบ่งเขตภูมิอากาศโลก
  • พยากรณ์อากาศ (20207) 
   ตัวแปร ข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ
  • ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ

    (20208) 

   สีของท้องฟ้า รุ้งกินน้ำ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า และพายุชนิดต่างๆ 
  • กลไกลการปรับสมดุลของโลก

    (20209) 

   พลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ พลังงานที่โลกส่งคืนสู่อวกาศ อัลบีโด ภาวะเรือนกระจก 
  • การเปลี่ยนแปลงสภาวะโลก 

   (20210) 

   การทำลายป่าฝนเขตร้อน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน  รูโอโซน  
  • ปฏิบัติภาคสนาม ณ หอดูดาวเกิดแก้ว (20211) 
   ฝึกใช้แผนที่อากาศ และอุปกรณ์ตรวจอากาศ 


  ĉ
  LESA,
  10 พ.ค. 2554 03:08
  Comments