ประมวลรายวิชา iEarth 1

รหัสวิชา:            iEarth 1
รายวิชา:            ธรณีภาค อุทกภาค ชีวภาค
ภาคการศึกษา:    ต้น
ผู้สอน:               นาวาอากาศเอกฐากูร เกิดแก้ว 
ผู้ช่วยสอน: 
        นางสาวพักตร์วิภา หน่อสุวรรณ  
เงื่อนไขรายวิชา:  ไม่ต้องมีวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
ชื่อหลักสูตร:       การอบรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกศผ่านอินเทอร์เน็ต 
จำนวนชั่วโมงเรียน:    12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

เนื้อหารายวิชา:  
              20101  กำเนิดโลก
              20102  การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
              20103  ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
              20104  แร่
              20105  หิน
              20106  ดิน
              20107  น้ำ
              20108  สิ่งมีชีวิต
              20109  อิทธิพลของสิ่งมีชีวิตที่มีต่อโลก
              20110  ธรณีประวัติ
              20111  ธรณีวิทยาภาคสนาม

  การวัดผลการเรียน: 
   
         - งานที่มอบหมาย 50% 
          - คำถามท้ายบทเรียน 50%


  คำอธิบายรายวิชา

  • กำเนิดโลก  (20101) 
   กำเนิดโลก โครงสร้างภายในของโลก สนามแม่เหล็กโลก  
  • แผ่นเปลือกโลก (20102) 
   กระบวนการธรณีแปรสัณฐาน การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ทวีปในอดีต
  • ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา (20103) 
   แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ ภูเขาไฟระเบิด 
  • แร่ (20104) 
   องค์ประกอบของอะตอม ธาตุ คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ การใช้ประโยชน์แร่ 
  • หิน (20105) 
   วัฏจักรหิน หินอัคนี หินตะกอน หินแปร กระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรหิน  
  • ดิน (20106)
   องค์ประกอบของดิน คุณสมบัติของดิน หน้าตัดดิน โครงสร้างดิน การใช้ประโยชน์ดิน การบำรุงรักษาดิน
  • น้ำ (20107) 
   คุณสมบัติน้ำ วัฏจักรน้ำ การใช้ประโยชน์น้ำ การไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทร อิทธิพลของกระแสน้ำ 
  • สิ่งมีชีวิต (20108) 
   องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพ 
  • อิทธิพลของสิ่งมีชีวิตที่มีต่อโลก (20109) 
   ปัจจัยที่ทำให้โลกเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย อิทธิพลของสิ่งมีชีวิตที่มีต่อบรรยากาศโลก วัฏจักรคาร์บอน  
  • ธรณีประวัติ (20110) 
   ฟอสซิล เวลาทางธรณี มหายุค และยุคต่างๆ  
  • ธรณีวิทยาภาคสนาม (20111) 
   ปฏิบัติการสำรวจทางธรณีวิทยาในภูมิประเทศจริง 


  ĉ
  LESA,
  10 พ.ค. 2554 03:07
  Comments