มาตรฐานการเรียนรู้

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ตัวชี้วัดชั้น ป.1 – ป.3
     ดิน
 • องค์ประกอบและสมบัติของดิน
 • การจำแนกประเภทของดิน 
     น้ำ
 • สมบัติทางกายภาพของน้ำ 
     อากาศ
 • ส่วนประกอบของอากาศ
 • ความสำคญของอากาศ
 • การเคลื่อนที่ของอากาศ
ตัวชี้วัดชั้น ป.4 – ป.6
     ธรณีวิทยา
 • การจำแนกประเภทของหิน
 • การเปลี่ยนแปลงของหิน 
 • ธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

 • การเกิดดิน
 • ชนิดและสมบัติของดิน 
    น้ำ
 • วัฏจักรน้ำ
    อากาศ
 • การเกิดเมฆ หมอก ฝน น้ำค้าง ลูกเห็บ หมอก และหยาดน้ำฟ้า
 • ลักษณะและชนิดของเมฆ
 • อุปกรณ์ตรวจอากาศและหยาดน้ำฟ้า
 • การเกิดลม 
ตัวชี้วัดชั้น ม.1 – ม.3
     ธรณีวิทยา
 • โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา

 • ซากดึกดำบรรพ์
 • สมบัติของแร่
 • เชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • กระบวนการเกิดดิน ชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน
 • การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน
     น้ำ
 • แหล่งน้ำ
 • เอลนีโญ ลานีญา
     บรรยากาศ
 • โครงสร้างและองค์ประกอบของอากาศ
 • พายุและปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ

 • การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ 
 • ผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิต
 • การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
ตัวชี้วัดชั้น ม.4 – ม.6
     ธรณีวิทยา
 • หลักการแบ่งโครงสร้างโลก 
 • การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก
 • ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา

 • การเปรียบเทียบลำดับชั้นหิน
 • ซากดึกดำบรรพ์ 
 • อายุของหิน 
iEarth


20106 ดิน
20106 ดิน


20107 น้ำ


20202 บรรยากาศโลก
20202 บรรยากาศโลก
20205 การเคลื่อนที่ของอากาศ


20105 หิน
20105 หิน
20103 ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
20106 ดิน
20106 ดิน


20107 น้ำ


20204 เมฆ หมอก และหยาดน้ำฟ้า
20505 การหมุนเวียนของอากาศ20101 กำเนิดโลก
20102 การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
20105 หิน
20101 แร่
20109 อิทธิพลของสิ่งมีชีวิต
20106 ดิน
20106 ดิน


20107 น้ำ
20107 น้ำ20202 บรรยากาศโลก
20208 ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ
20207 พยากรณ์อากาศ 
20209 อิทธิพลของสิ่งมีชีวิต
20210 การเปลี่ยนแปลงสภาวะโลก

20101 กำเนิดโลก
20102 การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
20103 ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
20110 ธรณีประวัติ
20110 ธรณีประวัติ
20110 ธรณีประวัติ
Comments