ใบสมัคร iAstro

หลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน 
   iAstro 1: ทรงกลมฟ้าและระบบสุริยะ 
   iAstro 2: ระบบสุริยะ 

ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................

ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ..................................................................

วัน/เดือน/ปีเกิด ……........................... อายุ.........ปี 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับ.......................... สาขา ...........................................................

อาชีพ   ครู/อาจารย์      นิสิต/นักศึกษา    อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................................

รายวิชาที่สอน  (เฉพาะครู/อาจารย์) ................................................................. ระดับชั้น............................

สถานที่ทำงาน ................................................................................. ตำแหน่ง.........................................

ที่อยู่ในการติดต่อ................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ .........................

โทรศัพท์........................................................... โทรสาร ...........................

Email .................................................เว็บไซต์ส่วนตัว (ถ้ามี) .......................................................................

คอมพิวเตอร์ที่มีไว้ใช้งาน       โน้ตบุ๊ค  คอมพิวเตอร์ PC ที่บ้าน      คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน         

อินเทอร์เน็ตที่บ้าน เชื่อมต่อต่อด้วย........................  (ADSL, Air card, Modem ธรรมดา)

อินเทอร์เน็ตที่ทำงาน เชื่อมต่อด้วย........................   (ADSL, Leased line, ดาวเทียม)

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 MS Word    MS Excel     MS PowerPoint    Facebook    E-mail   

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ .........................................................................................................

.................................................................................................................................................................
                  
ลงชื่อ ..............................................................

วันที่ ..............................................................


วิธีการสมัคร:

  1. ชำระค่าลงทะเบียน 4,500  บาท  (สี่พันห้าร้อยบาท)  โดยฝากบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 
    สาขาจามจุรีสแควร์ ชื่อบัญชี "ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)"
    เลขที่ 162-0-11555-7
  2. ส่งใบสมัคร, สำเนาบัตรประชาชน, ใบนำฝาก มาที่ iastro@lesa.biz หรือ โทรสาร 02-516-8254
  3. LESA จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านภายใน 2 สัปดาห์ 

***สอบถามรายละเอียด โทร.089-520-1576 อีเมล์ iastro@lesa.biz***