ประมวลรายวิชา iAstro 1

รหัสวิชา:            iAstro 1
รายวิชา:            ทรงกลมฟ้าและระบบสุริยะ
ภาคการศึกษา:    ต้น 
ผู้ช่วยสอน:         นางสาวอรญา อำนาจเจริญพร 

เจ้่าหน้าที่กราฟิก: นางสาวกีรติกา สุขศรีทอง 

เงื่อนไขรายวิชา:  ไม่ต้องมีวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
ชื่อหลักสูตร:       การอบรมสาระการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศผ่านอินเทอร์เน็ต 
จำนวนชั่วโมงเรียน:    12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

เนื้อหารายวิชา: 
              10101  ทรงกลมฟ้า
              10102  กลุ่มดาว
              10103  จักราศี 
              10104  การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
              10105  กฎเกี่ยวกับวงโคจร
              10106  ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 
              10107  ดวงอาทิตย์
              10108  ดาวเคราะห์
              10109  วัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ
              10110  กล้องโทรทรรศน์
              10111  ดูดาวภาคสนาม

การวัดผลการเรียน: 
        - งานที่มอบหมาย 50% 
        - คำถามท้ายบทเรียน 50%

คำอธิบายรายวิชา

 • ทรงกลมฟ้า  (10101) 
  มุมทิศและมุมเงย  เส้นสมมติบนทรงกลมฟ้า  การเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้าเนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเอง
 • กลุ่มดาว (10102) ความหมายของกลุ่มดาว การสังเกตกลุ่มดาวสว่าง  แผนที่ดาววงกลม ซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจำลอง 
 • สุริยวิถี (10103) 
  ตำแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า สุริยวิถีและกลุ่มดาวจักราศี การเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้าเนื่องจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
 • การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ (10104) 
  นิยามของดาวเคราะห์ ความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อจักรวาล ศูนย์กลางของระบบสุริยะ การค้นพบของกาลิเลโอ 
 • กฎเกี่ยวกับวงโคจร (10105)
  กฎของเคปเลอร์ กฎของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงของเอกภพ แรงดึงดูดระหว่างดวงดาว ความสัมพันธ์ระหว่างมวลสารและความโค้งของอวกาศ 
 • ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ (10106) 
  กลางวันกลางคืน, ฤดูกาล, สุริยุปราคา, จันทรุปราคา, ข้างขึ้นข้างแรม และ น้ำขึ้นน้ำลง 
 • ดวงอาทิตย์ (10107) 
  กำเนิดระบบสุริยะ โครงสร้างภายในของดวงอาทิตย์  ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์  สนามแม่เหล็ก และลมสุริยะ 
 • ดาวเคราะห์ (10108) 
  การจำแนกประเภทดาวเคราะห์ คุณสมบัติทางกายภาพของดาวเคราะห์แต่ละดวง 
 • วัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ (10109) 
  ดาวเคราะห์แคระ  ดาวเคราะห์น้อย  ดาวหาง  อุกกาบาต 
 • กล้องโทรทรรศน์ (10110) 
  หลักการของกล้องโทรทรรศน์  กล้องโทรทรรศน์ประเภทต่างๆ  ระบบขาตั้งกล้องโทรทรรศน์ 
 • ดูดาวภาคสนาม (10111) 
  ดูดาวภาคปฏิบัติ  ฝึกการใช้แผนที่ดาวและกล้องโทรทรรศน์  สังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ĉ
LESA,
10 พ.ค. 2554 03:05