มาตรฐานการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ตัวชี้วัดชั้น ป.1 – ป.3
     ทรงกลมฟ้า
 • ในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว 
 • ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลก 
 • โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ
ตัวชี้วัด ป.4 – ป.6
     ระบบสุริยะ
 • องค์ประกอบของระบบสุริยะ
 • ดาวเคราะห์
 • วัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ

    โลกหมุนรอบตัวเอง  
 • การกำหนดทิศ 
 • แผนที่ดาว
 • ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์​
     เทคโนโลยีอวกาศ
 • ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ


ตัวชี้วัดชั้น ม.1 – ม.3
     ทรงกลมฟ้า
 • กลุ่มดาว   
     ระบบสุริยะ
 • แรงโน้มถ่วงของวัตถุในระบบสุริยะ

     กาแล็กซีและเอกภพ
 • ทางช้างเผือก
 • กาแล็กซี
     เทคโนโลยีอวกาศ
 • ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
ตัวชี้วัดชั้น ม.4 – ม.6 ระบบสุริยะ
 • การเกิดและวิวัฒนาการระบบสุริยะ
ดาวฤกษ์
 • ธรรมชาติของดาวฤกษ์
 • วิวัฒนาการของดาวฤกษ์
เอกภพ
 • กำนิดเอกภพ
 • ทฤษฎีบิกแบง
เทคโนโลยีอวกาศ
 • หลักการส่งยานอวกาศ
 • ประโยชน์ของดาวเทียม
 • การสำรวจอวกาศ
iAstro

10101 ทรงกลมฟ้า
10107 ดวงอาทิตย์
10106 ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์10107 ดวงอาทิตย์
10108 ดาวเคราะห์ 
10109 วัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ

10101 ทรงกลมฟ้า
10102 กลุ่มดาว
10203 สุริยวิถี 
10106 ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

10110 กล้องโทรทรรศน์ 
10208 จรวด 
10209 ดาวเทียม
10210 ยานอวกาศ


10102 กลุ่มดาว 
10103 สุริยวิถี 

10104 การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ 
10105 กฎเกี่ยวกับวงโคจร


10205 ทางช้างเผือก
10206 กาแล็กซี 


10110 กล้องโทรทรรศน์ 
10208 จรวด 
10209 ดาวเทียม
10210 ยานอวกาศ
10107 ดวงอาทิตย์


10202 สมบัติของดาวฤกษ์ 
10203 กำเนิดดาวฤกษ์
10204 จุดจบของดาวฤกษ์ 


10207 เอกภพ
10207 เอกภพ


10208 จรวด
10209 ดาวเทียม
10210 ยานอวกาศ