E-Learning‎ > ‎

FAQ คำถามที่พบบ่อย

สารบัญ

 1. 1 iAstro และ iEarth อ่านว่าอะไร ย่อมาจากอะไร
 2. 2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง 
 3. 3 ถ้าไม่ได้มีอาชีพครูจะสมัครเรียนได้ไหม 
 4. 4 หากไม่มีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์มาก่อนจะเรียนยากหรือไหม่  
 5. 5 iAstro 1 และ iAstro 2 แตกต่างกันอย่างไร  
 6. 6 หากต้องการเรียน iAstro 2 โดยไม่เรียน iAstro 1 ก่อนจะได้หรือไม่
 7. 7 หากต้องการเรียน iAstro 2 โดยไม่เรียน iAstro 1 ก่อนจะได้หรือไม่
 8. 8 เคยเรียน iAstro 1 ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อสองปีที่แล้ว อยากจะเรียน iAstro 2 ต่อได้เมื่อไหร่
 9. 9 iEarth 1 และ iEarth 2 แตกต่างกันอย่างไร
 10. 10 หากต้องการเรียน iEarth 2 โดยไม่เรียน iEarth 1 ก่อนจะได้หรือไม่ 
 11. 11 ต้องใช้เวลาเรียนนานเท่าใด ภารกรรมในการเรียนมากน้อยเพียงใด 
 12. 12 ดำเนินการเรียนการสอนด้วยอะไร
 13. 13 ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตบ่อยแค่ไหน หากไม่มีอินเทอร์เน็ตส่วนตัวจะเรียนได้หรือไม่ 
 14. 14 หากเรียนแล้วไม่เข้าใจบทเรียน จะสอบถามใคร
 15. 15 หากมีธุระ ไปต่างประเทศ หรือป่วยหนัก ไม่สามารถทำงานเสร็จทันเวลา จะทำอย่างไร  
 16. 16 ปฏิบัติการภาคสนามที่ไหน เดินทางไปอย่างไร  
 17. 17 ทำการสอบและประเมินผลอย่างไร 
 18. 18 หากติดธุระ ไม่สามารถมาสอบหรือปฏิบัติการภาคสนามได้จะทำอย่างไร 
 19. 19 ค่าลงทะเบียน รวมค่าใช้จ่ายภาคสนามด้วยหรือไม่ 
 20. 20 สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้หรือไม่   

iAstro และ iEarth อ่านว่าอะไร ย่อมาจากอะไร

iAstro อ่านว่า ไอ-แอสโตร ย่อมาจาก Internet + Astronomy
iEarth อ่านว่า ไอ-เอิร์ธ ย่อมาจาก Internet + Earth Science

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง 

สามารถใช้งานโปรแกรม MS Word, MS Excel,  สามารถท่องเว็บ เฟซบุ๊ก ใช้อีเมล์ และทำการออนไลน์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อรับงาน และส่งงาน 

ถ้าไม่ได้มีอาชีพครูจะสมัครเรียนได้ไหม 

iAstro และ iEarth ถูกออกมาเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอ ที่จะทำให้ครูเกิดความมั่นใจในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ดังนั้นจึงมีสาระความรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางของชาติทุกช่วงชั้น  หากผู้สนใจทั่วไปสามารถสมัครเรียนก็จะได้รับความรู้ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์โลกอย่างครบวงจร รวมทั้งได้ฝึกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนรู้ 

หากไม่มีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์มาก่อนจะเรียนยากหรือไหม่  

iAstro และ iEarth ถูกออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้หลักความเข้าใจธรรมชาติ ใช้ซอฟต์ฺแวร์ในการจำลองภาพ ทำให้เกิดความสนุกและเพลิดเพลินในการเรียนรู้ 

iAstro 1 และ iAstro 2 แตกต่างกันอย่างไร  

iAstro เป็นสาระสังเกตการณ์ท้องฟ้าและระบบสุริยะ ครอบคลุมบทเรียนชั้นประุถมศึกษาและชั้นมัธยมตอนต้น, iAstro 2 เป็นสาระดาวฤกษ์ กาแล็กซี เอกภพ และเทคโนโลยีอวกาศ ครอบคลุมบทเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หากต้องการเรียน iAstro 2 โดยไม่เรียน iAstro 1 ก่อนจะได้หรือไม่

iAstro 1 เป็นพื้นฐานของ iAstro 2 แต่หากท่านมีความจำเป็นที่จะเรียน iAstro 2 เพียงอย่างเดียวก็ย่อมได้ เพียงแต่ท่านอาจต้องศึกษาความรู้พื้นฐานบางอย่างเพิ่มเติมด้วยตัวเอง 

หากต้องการเรียน iAstro 2 โดยไม่เรียน iAstro 1 ก่อนจะได้หรือไม่

iAstro 1 เป็นพื้นฐานของ iAstro 2 แต่หากท่านมีความจำเป็นที่จะเรียน iAstro 2 เพียงอย่างเดียวก็ย่อมได้ เพียงแต่ท่านอาจต้องศึกษาความรู้พื้นฐานบางอย่างเพิ่มเติมด้วยตัวเอง 

เคยเรียน iAstro 1 ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อสองปีที่แล้ว อยากจะเรียน iAstro 2 ต่อได้เมื่อไหร่

LESA วางแผนจะเปิด iAstro 2 ในภาคปลาย ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2555

iEarth 1 และ iEarth 2 แตกต่างกันอย่างไร

iEarth 1 เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับเปลือกโลก น้ำ มหาสมุทร และสิ่งมีชีวิต, iEarth 2 เป็นสาระที่เกี่ยวข้องบรรยากาศ พลังงาน และระบบรวมของโลก ตลอดจนภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก  

หากต้องการเรียน iEarth 2 โดยไม่เรียน iEarth 1 ก่อนจะได้หรือไม่ 

iEarth 1 และ iEarth 2 มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาก ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของเปลือกโลก น้ำ และสิ่งมีชีวิต ดังนั้น หากท่านเรียนเพียงวิชาใดวิชาหนึ่ง ก็จะไม่สามารถเข้าใจโลกทั้งระบบได้

ต้องใช้เวลาเรียนนานเท่าใด ภารกรรมในการเรียนมากน้อยเพียงใด 

iAstro และ iEarth ต่างเป็นหลักสูตร 1 ปี  แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน (เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย) ภาคเรียนละ 1 ชุดวิชา  แต่ละชุดวิชา (iAstro 1, iAstro 2, iEarth 1 และ iEarth 2) ประกอบด้วย 12 บทเรียน   บทเรียนหนึ่งๆ ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ท่านจะต้องให้เวลากับบทเรียนแต่ละบทเรียนประมาณ 12 ชั่วโมง  วันจันทร์ดาวโหลดบทเรียนซึ่งอาจารย์เลคเชอร์ให้ แล้วไปอ่านตำราเพิ่มเติม ทำการทดลอง หรือสืบค้นข้อมูล และส่งการบ้านกลัมมาทางอีเมล์ ภายในเที่ยงคืนวันอาทิตย์  ท่านอาจเฉลี่ยเวลาเรียนวันละ 2 ชั่วโมงก่อนนอน หรือทำการศึกษาด้วยตนเองหนึ่งวันเต็มๆ ก็ได้ 

ดำเนินการเรียนการสอนด้วยอะไร

เนื่องจากเราใช้ Google Tool เป็นเครื่องมือหลัก ผู้เรียนจะต้องเปิด gmail account โดยใช้อีเมล์ address ตามที่ LESA กำหนดให้ และใช้ Google Chrome web browser ในบางบทเรียนอาจใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง เช่น Stellarium, Celestia หรือใช้สื่อการเรียนรู้ซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ LESA ในการปฏิบัติภาคสนามเราจะใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ซึ่งจัดเตรียมไว้ให้ที่หอดูดาวเกิดแก้ว

ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตบ่อยแค่ไหน หากไม่มีอินเทอร์เน็ตส่วนตัวจะเรียนได้หรือไม่ 

การเรียน iAstro ไม่จำเป็นต้องออนไลน์ตลอดเวลา  ควรมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง  รับบทเรียนต้นสัปดาห์ และส่งงานปลายสัปดาห์ ระหว่างสัปดาห์ท่านอาจใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล เพื่อทำการศึกษาเพิ่มเติม หรือ chat กับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น  หากท่านไม่มีอินเทอร์เน็ตส่วนตัว ท่านสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตคาเฟ หรือร้านเกมส์คอมพิวเตอร์
  

หากเรียนแล้วไม่เข้าใจบทเรียน จะสอบถามใคร

ท่านสามารถทิ้งข้อความบนเว็บบอร์ด หรือ แช็ต อีเมล์ ติดต่ออาจารย์ได้โดยตรง  

หากมีธุระ ไปต่างประเทศ หรือป่วยหนัก ไม่สามารถทำงานเสร็จทันเวลา จะทำอย่างไร  

ท่านสามารถแจ้งให้อาจารย์ทราบทางอีเมล์หรือเว็บบอร์ด    

ปฏิบัติการภาคสนามที่ไหน เดินทางไปอย่างไร  

โดยหลักการเราจะปฏิบัติการภาคสนามกันที่ หอดูดาวเกิดแก้ว อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เนื่องจากที่หอดูดาวมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม  โดยผู้เรียนต้องเดินทางไปเอง หรือทางหอดูดาวอาจเช่ารถตู้ให้แล้วเฉลี่ยค่าใช้จ่ายกัน  แต่หากบางภูมิภาคมีผู้เรียนอยู่มาก  LESA จะยกทีมไปจัดกิจกรรมในภูมิภาคนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ในภาคใต้ เราอาจจัดกิจกรรมภาคสนามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น 

ทำการสอบและประเมินผลอย่างไร 

ในการประเมินผลพิจารณาคะแนนจาก การตอบคำถามท้ายบทประจำสัปดาห์ งานที่มอบหมาย การปฏิบัติภาคสนามและการสอบข้อเขียนที่หอดูดาวเกิดแก้ว  

หากติดธุระ ไม่สามารถมาสอบหรือปฏิบัติการภาคสนามได้จะทำอย่างไร 

เราจะนัดสอบและปฏิบัติการภาคสนามอีกครั้งหนึ่ง โดยอาจใช้สถานที่หอดูดาวเกิดแก้วหรือที่อื่นๆ ขึ้นอยู่กับโอกาสที่เอื้ออำนวยทั้งสองฝ่าย 

ค่าลงทะเบียน รวมค่าใช้จ่ายภาคสนามด้วยหรือไม่ 

ค่าลงทะเบียนสำหรับ iAstro 1 และ iEarth 1 คอร์สละ 4,500 บาท รวมค่าใช้ภาคสนาม  ค่าที่พัก และอาหาร แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้หรือไม่   

แต่ละองค์กรมีข้อปฏิบัติทางการเงินไม่เหมือนกัน (ถึงแม้ว่าจะเป็นกระทรวงเดียวกันก็ตาม) ดังนั้นกรุณาสอบถามผู้ฝ่ายการเงินต้นสังกัดของท่านว่า ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนออกโดย หอดูดาวเกิดแก้ว จะเบิกได้หรือไม่ 


Comments