นิสิตเตรียมสอบวิชาดาราศาสตร์ขั้นนำ 30 เม.ย.61

ข้อสอบปรนัย 70 ข้อ วาดแบบจำลองวัฏจักรของดาวฤกษ์ 1 ข้อ 

กล้องโทรทรรศน์ 

ธรรมชาติของแสง 

สมบัติของดาวฤกษ์

วัฏจักรดาวฤกษ์

กาแล็กซี   

เอกภพ