กิจกรรมฝนดาวตกเจมินิดส์ 2012

        LESA ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมฝนดาวตกเจมินิดส์ 2012 ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2555  โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู  ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน  และกิจกรรมดูดาวสำหรับบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู: 
         จัดขึ้นเพื่อครูที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร iAstro/iEarth ของศูนย์ LESA จำนวน 13 คน และครูในสังกัดจังหวัดสระบุรี จำนวน 37 คน 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555
10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมศูนย์ดาราศาสตร์
10.30 – 11.30 น. ประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม 
11.30 – 12.00 น. เรียนรู้กลุ่มดาวในท้องฟ้าจำลอง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
14.00 – 15.00 น. ทดสอบกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 น. ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง
16.30 – 17.30 น. ทดสอบกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง
17.30 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.00 น. พิธีเปิดงานฝนดาวตกเจมินิดส์ 2012  โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
19.00 – 19.30 น. ดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ 
19.30 – 20.30 น. การบรรยายเรื่อง ฝนดาวตกเจมินิดส์
20.30 – 20.30 น. อาบน้ำ/เวลาส่วนตัว 
20.30 – 22.00 น. สังเกตการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555
00.01 – 05.00 น. สังเกตการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์ (ต่อ)
05.00 – 07.30 น. พักผ่อน/เวลาส่วนตัว
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.30 น. ชมภาพยนตร์ 360 องศา “Real of Light”
09.30 – 10.30 น. ฝึกใช้แผนภาพเมฆ (Cloud Chart) ในการจำแนกชนิดของเมฆ
10.30 – 10.45 น. พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน:
         จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในสังกัดจังหวัดสระบุรี จำนวน 100 คน 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555
10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมศูนย์ดาราศาสตร์
10.30 – 11.30 น. สันทนาการ
11.30 – 12.00 น. นำของเข้าเต้นท์ที่พัก
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. ประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม 
14.00 – 15.00 น. เรียนรู้กลุ่มดาวในท้องฟ้าจำลอง
15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 น. ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
16.30 – 17.30 น. ทดสอบกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
17.30 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.00 น. พิธีเปิดงานฝนดาวตกเจมินิดส์ 2012  โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
19.00 – 19.30 น. ดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ 
19.30 – 20.30 น. การบรรยายเรื่อง ฝนดาวตกเจมินิดส์
20.30 – 20.30 น. อาบน้ำ/เวลาส่วนตัว 
20.30 – 22.00 น. สังเกตการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555
00.01 – 05.00 น. สังเกตการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์ (ต่อ)
05.00 – 07.30 น. พักผ่อน/เวลาส่วนตัว
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.30 น. สันทนาการ
09.30 – 10.30 น. ชมภาพยนตร์ 360 องศา “Real of Light”
10.30 – 10.45 น. พิธีปิดกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป:
         จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 17.30 - 24.00 น. โดยจะเปิดบริการท้องฟ้าจำลองและโรงภาพยนตร์สี่มิติให้บริการแก่บุคคลทั่วไปตั้งแต่เวลา 19.00 น.รายชื่อวิทยากรหลัก (เดินทางโดยรถส่วนตัวมาเตรียมงานที่สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.55)
 1. น.อ.ฐากูร เกิดแก้ว 081-701-5340
 2. นายสุวิทย์ พิพิธวณิชธรรม
 3. นายภูมิ พิพิธวณิชธรรม
 4. นายบุญทัน จะยันรัมย์  
 5. นายภาณุ อุบลน้อย 
 6. นางสาววนิดา แซ่อื้อ (น้องป๋วย) 087-493-4548
 7. นางสาวกชณิชา สุจริต (พลอย) 080-819-0909
 8. นางสาวเกศกนก ตูบสันเทียะ (เกด) 089-431-2876
 9. นายรวิสุต บุญมาอินทร์ (เกย) 083-888-5373

รายชื่อวิทยากรพี่เลี้ยง (อบจ.สระบุรี จัดรถตู้มารับที่อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 13 ธ.ค.55, 08.15 น.)
 1. นางสาวเพ็ญรุ่ง คำจันทร์ (น้ำตาล) 082-483-6337
 2. นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ (นุกนิก) 085-710-9303
 3. นางสาวทัศนีย์ เอกมาตย์ (บุ๋มบิ๋ม) 082-452-9114
 4. นายสุรักษ์ สุทธิพิบูลย์ (โฮม) 085-387-9904
 5. นายชนินทร์ จันทร์เพชร์ (หมิง)
 6. นางสาวเกตุกัญญา ทองเก่งกล้า (แน๊ต) 083-158-3277

รายชื่อครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ในส่วนของ LESA
 1. นายเอกนรินทร์ วัฒนวริษฐ์ (คุณโกดี้) 081-416-4242 เดินทางเอง
 2. นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ ท้องฟ้าจำลองอุดรธานี 084-034-3344 (iAstro 2) เดินทางเอง
 3. นายศิวกร เกิดไทย ห้องสมุดประชาชนอุดรธานี 089-279-7635 (iAstro 2) เดินทางเอง
 4. นายสุนทร ใจภักดี โรงเรียนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 089-280-2772 (iAstro 2) เดินทางเอง
 5. นางสุดาวัลย์ ใจภักดี โรงเรียนราศีไศล จ.ศรีสะเกษ (iEarth 2) เดินทางเอง
 6. นางสาวณัฏฐพัชร ธนาเพ็งจันทร์ โรงเรียนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 089-428-4657 (iAstro 2) เดินทางเอง
 7. นางพัศภัสสรณ์ กลิ่นระรวย ร.ร.สุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม 084-910-6189 (iAstro 2 /iEarth 2) เดินทางเอง
 8. นายรัฐพล ทรัพย์ประเสริฐ ร.ร.เขาสามยอด จ.ลพบุรี  089-239-7255  (iEarth 2) เดินทางเอง
 9. นางเพ็ญศรี พันธ์จินดาทรัพย์ ร.ร.สายน้ำผึ้ง กทม. 081-643-8190  (iAstro 1) เดินทางเอง
 10. นางสาวเปรมวดี จิตอารี ร.ร.สายน้ำผึ้ง กทม. (iEarth 1) เดินทางเอง
 11. นางสาวนพวรรณ เปลี่ยนขำ ร.ร.อัสสัมชัญ 081-647-7100 (iAstro 2) ขึ้นรถคุณโกดี้
 12. นางสาวอัญชลี มาลัยทอง โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี 086-178-0808 (iAstro 1+2)  ขึ้นรถคุณโกดี้
 13. นางสาวสุภารัตน์ ชูช่วย โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา 080-539-1114 (iAstro 1) ขึ้นรถคุณโกดี้ 
 14. นางสาวปณิชา สุวรรณจ้อย ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย กทม.081-101-6115 (iAstro 1) ขึ้นรถคุณโกดี้