ค่ายดาราศาสตร์ ร.ร.มูลนิธิอาซิซสถาน ณ เกาะตะรุเตา

        LESA จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ให้กับคณะนักเรียนจากโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ที่ อช.ตะรุเตา  ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนทำกิจกรรม ดังนี้ 
  • ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำทะเลกับตำแหน่งของดวงจันทร์บนท้องฟ้า 
  • สังเกตการณ์ดาวหาง C/2011 L4 PANSTARRS 
  • ประดิษฐ์แผนที่ดาวและฝึกใช้แผนที่ดาว เรียนรู้วิธีดูดาวด้วยตาเปล่า

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. เดินทางไปท่าเรือปากบารา จ.สตูล   
15.00 น. ถึงท่าเรือป่ากบารา ลงเรือต่อไปยังเกาะตะรุเตา 
16.00 น. ถึงเกาะตะรุเตา ฟังชี้แจงเรื่องวิธีการวัดระดับน้ำทะเล/มุมดวงจันทร์  
17.00 น. นำของเข้าที่พัก 
18.00 น. เก็บข้อมูลทุก 2 ชั่วโมงเลขคู่ 
18.10 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. กิจกรรมดูดาวหางแพนสตาร์ 
20.00 น. เก็บข้อมูลครั้งที่ 2
20.15 น. จัดเวรตรวจวัดระดับน้ำทะเล/มุมดวงจันทร์ 
21.00 น. อาบน้ำ พักผ่อน 

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556
06.30 น. อาบน้ำ 
07.30 น.​ รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
12.00 น.​ รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. ประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม 
15.00 น.​ ฝึกเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำทะเล/มุมดวงจันทร์ 
16.30 น. เล่นน้ำทะเล/อาบน้ำ 
18.00 น.​ รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. กิจกรรมดูดาวหางแพนสตาร์ 
20.00 น. กิจกรรมดูดาวประกอบแผนที่ดาววงกลม 
21.00 น. เวลาส่วนตัว พักผ่อน 

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556
04.30 น. ดูดาวรุ่งเช้า 
05.30 น. อาบน้ำ เวลาส่วนตัว  
07.00 น.​ รับประทานอาหารเช้า 
08.00 น. เก็บข้อมูลครั้งสุดท้าย 
09.00 น. สรุปกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำทะเล/มุมดวงจันทร์ 
10.00 น.​ เก็บของขึ้นเรือ ออกเดินทางไปปากบารา 
12.00 น.​ ถึงปากบารา รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น. ขึ้นรถบัสเดินทางกลับโรงเรียน
17.30 น. ถึง ร.ร.มูลนิธิอาซิซสถาน โดยสวัสดิภาพ 

ผู้ร่วมกิจกรรม
  • ทีมงานวิทยากร 5 คน 
  • อาจารย์ 6 คน 
  • นักเรียน ม.1 และ ม.4 รวม 92 คน 

สิ่ิงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำมา
  • หมวก รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว และชุดสำหรับเล่นน้ำทะเล
  • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับส่องดูแผนที่ดาว
  • อุปกรณ์เครื่องเขียน:  ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด 
  • ยารักษาโรคส่วนตัว 

หมายเหตุ: แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 4 คน สร้าง Clinometer ตามไฟล์แนบด้านล่าง กลุ่มละ 1 อัน เพื่อใชัวัดมุมดวงจันทร์ 
Ċ
LESA,
26 ก.พ. 2556 04:27