Earth School ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2555

        ศูนย์ LESA ภาคเหนือ จัดการอบรม "Earth School ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2555" ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และเหมืองแร่ทองคำอัคราไมนิ่ง จ.พิจิตร ระหว่างวันที่  30 มีนาคม – 2  เมษายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนยุววิจัย LESA ภาคเหนือ  ดังนี้ 
  • ให้ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาที่จำเป็นต่อการทำวิจัย 
  • ฝึกเก็บข้อมูลทางด้านธรณีวิทยา 
  • ให้ความรู้ด้านกระบวนการวิจัย 

กำหนดการ

    วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555   (การแต่งกายชุดทั่วไป)
13.38 น.    ออกเดินทาง โดยรถไฟ ขบวน 408  เชียงใหม่ – นครสวรรค์  สถานีปลายทาง พิจิตร
17.40 น.    ถึงสถานี พิจิตร  เดินทางต่อด้วยรถบัสรับส่ง ถึง สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ถ้ำผาท่าพล
18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น  
19.00 น.    เรียนรู้วิทยาศาสตร์โลก (Earth Science) จาก Miracle Planet
20.00 น.    การนำเสนอหัวข้องานยุววิจัย ของ ยุววิจัย LESA Senior
21.30 น.    สวดมนต์ เข้านอน

    วันเสาร์ที่ 31  มีนาคม 2555  (การแต่งกาย เสื้อทีม LESA กางเกงขาสั้น รองเท้าผ้าใบ)
06.00 น.    ตื่นนอน ออกกำลังกาย
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.    กิจกรรมพบกันยามเช้าเปิดค่าย แนะนำโครงการ LESA
08.30 น.    เดินทาง ไปเหมืองแร่ทองคำ
อัคราไมนิ่ง จ.พิจิตร
09.30 น.    ศึกษาสภาพธรณีวิทยา ในเหมืองแร่ทองคำ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.    โครงสร้างของโลก
14.00 น.    กิจกรรมศึกษาการเคลื่อนที่เปลือกโลก และทวีปในอดีต
15.00 น.    รับประทานอาหารว่าง
15.30 น.    กิจกรรมศึกษา หิน ดิน แร่ จากสื่อ Lesaproject และเหมืองแร่ทองคำ
16.30 น.    ศึกษากระบวนตรวจสอบและเสาะหา สายแร่ จาก ภาคสนามของเหมืองแร่ทองคำ
17.30 น.    เดินทางกลับ สำนักงานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ถ้ำผาท่าพล 
18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น  
19.00 น.    กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “Mind Map” 
21.00 น.    การสร้างคำถามเพื่อการวิจัย
22.00 น.    รับประทานอาหารว่าง / เข้านอน

    วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555  (การแต่งกาย เสื้อพลศึกษาของโรงเรียน กางเกงขาสั้น รองเท้าผ้าใบ)
06.00 น.    ตื่นนอน ออกกำลังกาย
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.    “บนเส้นทางยุววิจัย” ศึกษาวิธีการทำงานวิจัย แนวคิดการหาหัวข้องานวิจัย
10.00 น.    ศึกษา เส้นทางธรณีวิทยา ถ้ำผาท่าพล ผจญภัยในถ้ำผาแดง, ถ้ำาลอด, ถ้ำเต่า, ถ้ำเรือ
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.    สำรวจซากฟอสซิล เส้นทางอารยธรรมของมนุษยชาติ ณ เพิงผาฝ่ามือแดง
14.00 น.    อักษรปริศนาแห่งผาท่าพล
15.30 น.    การสร้างและนำเสนอแนวคิดงานยุววิจัยธรณีวิทยา ของ ยุววิจัย LESA Freshy
16.30 น.    กิจกรรมชีวิตค่าย “ Earth”
17.30 น.    เตรียมการแสดงละครวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น  
19.00 น.    ละครสร้างสรรค์ 
21.00 น.    ด้วยรักษ์จากใจ ฝากไว้เพื่อโลกสวย โดยทีมงานเจ้าหน้าที่ถ้ำผาท่าพล
22.00 น.    เก็บสัมภาระ / เข้านอน

    วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555  
05.00 น. ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว เตรียมสัมภาระ รับข้าวกล่อง ขึ้นรถบัส
05.30 น. เดินทางไปสถานีรถไฟพิจิตร
06.50 น. เดินทางกลับ จังหวัดแพร่ โดยรถไฟ ขบวน 407  นครสวรรค์–เชียงใหม่
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า บนรถไฟ
10.30 น. ถึงสถานีเด่นชัย เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

     สิ่ิงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำมา: หมวก รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว ไฟฉายขนาดเล็ก

ผู้ร่วมงาน
 • ทีมงานและวิทยากร 8 คน
 • อาจารย์ 10 คน 
 • นักเรียนยุววิจัย 38 คน
โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
 • โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
 • โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
 • โรงเรียนอนุบาลแพร่  
 • โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล  อ.สูงเม่น จ.แพร่
 • โรงเรียนเด่นไชยวิทยา  อ.เด่นชัย จ.แพร่ 
 • โรงเรียนบ้านเทพ  อ.สอง จ.แพร่
 • โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)  อ.เมือง จ.น่าน
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

Comments