ค่ายวิทยาศาสตร์ ร.ร.ศึกษานารี

        LESA จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 โรงเรียนศึกษานารี ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง และหอดูดาวเกิดแก้ว ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และระบบนิเวศของลุ่มน้ำแม่กลอง (Mae Klong Watershed) ตั้งแต่ชายทะเลปากแม่น้ำจนถึงป่าต้นน้ำ
  2. ต่อยอดความรู้ของนักเรียนในเรื่องการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เชื่อมโยงข้อมูลคอมพิวเตอร์ในแผนที่ดิจิตอลกับสภาพภูมิประเทศจริง 
  3. ศึกษาวิธีการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ 
  4. ศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา ฝึกเก็บตัวอย่างฟอสซิลและแร่พลอย  
  5. เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ (Sun - Earth Connection)

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
07.00 น.​  ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศจาก ร.ร.ศึกษานารี ไป จ.กาญจนบุรี
10.30 น.  ถึงเขื่อนศรีนครินทร์  อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี ดูงานและฟังการบรรยายการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ 
11.30 น.  รับประทานอาหารเที่ยง 
12.30 น.  เดินทางไปอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
12.00 น.  ถึงอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
13.00 น.  สำรวจเส้นทางเดินธรรมชาติ ศึกษาลักษณะภูมิประเทศของป่าต้นน้ำแม่กลอง 
15.30 น.  เดินทางไปสะพานข้ามแม่น้ำแคว
16.30 น.  ทัศนศึกษาสะพานรถไฟสายมรณะ 
17.30 น.  ศึกษาสภาพแม่น้ำสองสี บริเวณที่แควใหญ่และแควน้อยรวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง  
18.00 น.  ล่องแพ รับประทานอาหารเย็น   
19.00 น.  เดินทางไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
20.00 น.  สรุปเส้นการเดินทาง ฝึกใช้ซอฟต์แวร์ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
21.00 น.  พักผ่อน เข้านอน 

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
06.00 น.  ตื่นนอน ออกกำลังกาย  อาบน้ำ
07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.  ประชุมชี้แจงแผนที่การเดินทาง และวิธีการเก็บตัวอย่างฟอสซิลทางทะเล 
09.00 น.  เดินทางไปเขาพุเลียบ โดยรถสองแถว 
09.30 น.  ถึงเขาพุเลียบ กิจกรรมเก็บตัวอย่างฟอสซิลทางทะเล 
11.30 น.  เดินทางกลับศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง 
13.30 น.  เดินทางไปศึกษาแหล่งกำเนิดพลอย ณ เขาลั่นทม โดยรถบัสปรับอากาศ 
14.00 น.  ถึงเขาลั่นทม กิจกรรมเก็บตัวอย่างแร่นิลและโอลีวีน 
14.30 น.  เดินทางต่อไปยังหอดูดาวเกิดแก้ว 
15.00 น.  ถึงหอดูดาวเกิดแก้ว นำของเข้าที่พัก รับประทานอาหารว่าง 
16.00 น.  กิจกรรมประดิษฐ์แผนที่ดาว
17.00 น.  ฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์  
18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.30 น.  กิจกรรมดูดาว 
21.00 น.  สรุปกิจกรรม
22.00 น. พักผ่อน เข้านอน

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
05.00 น.  ตื่นนอน ดูดาวรุ่งเช้า 
06.00 น.  อาบน้ำ เก็บของ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น.  กิจกรรมสำรวจดวงอาทิตย์ 
09.30 น.  กิจกรรมประดิษฐ์นาฬิกาแดด 
10.30 น.  ทดสอบนาฬิกาแดด 
11.00 น.  สรุปความรู้เรื่องทรงกลมฟ้า 
12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น.  เดินทางไปยังพร้อมมิตรสตูดิโอ
14.00 น.  ทัศนศึกษาพร้อมมิตรสตูดิโอ
15.30  น. เดินทางกลับ
17.00 น.  ถึงโรงเรียนศึกษานารี โดยสวัสดิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
 1. นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศของลุ่มน้ำแม่กลองตลอดทั้งสาย 
 2. นักเรียนมีทักษะในการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีความสามารถในการใช้แผนที่เข็มทิศระบุพิกัดในภูมิประเทศจริง 
 3. นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และตระหนักในความสำคัญของป่าต้นน้ำ  
 4. นักเรียนมีทักษะในการเก็บตัวอย่างฟอสซิลและแร่พลอย  
 5. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ (Sun - Earth Connection)  มีทักษะและความสามารถในการดูดาว การประดิษฐ์แผนที่ดาว การใช้แผนที่ดาวและการใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องมองวัตถุท้องฟ้า 

ผู้ร่วมงาน
 • ทีมงาน 6 คน
 • อาจารย์ผู้หญิง จำนวน 2 คน
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 จำนวน 39 คน

รายชื่อทีมงาน 
 1. น.อ.ฐากูร เกิดแก้ว ออกเดินทางจาก ร.ร.ศึกษานารี วันพฤหัสบดีที่ 23 พร้อมกับนักเรียน
 2. วนิดา แซ่อื้อ (น้องป๋วย) ออกเดินทางจากจุฬาฯ วันพฤหัสบดีที่ 23 เวลา 14.00 น. 
 3. เกศกนก ตูบสันเทียะ (เกศ) ออกเดินทางจากจุฬาฯ วันพฤหัสบดีที่ 23 เวลา 14.00 น. 
 4. วุฒิพงษ์ กออภิญญากุล (ท๊อป) ออกเดินทางจากจุฬาฯ วันพฤหัสบดีที่ 23 เวลา 17.00 น. 
 5. กชณิชา สุจริต (พลอย) ออกเดินทางจากจุฬาฯ วันพฤหัสบดีที่ 23 เวลา 19.00 น. 
 6. รวิสุทธิ์ บุญมาอินทร์ (เกย) ออกเดินทางจากจุฬาฯ วันพฤหัสบดีที่ 23 เวลา 19.00 น. 

สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมต้องนำมา 
 • หมวก รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว 
 • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับส่องดูแผนที่ดาว
 • ยารักษาโรคส่วนตัว 
Comments