ทฤษฏีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์

        อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน เชื้อสายยิว ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้นำเสนอทฤษฏีซึ่งปฏิวัติแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของจักรวาล ได้แก่ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (Special Relation Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วย ความเร็วแสงในอวกาศเป็นค่าคงที่ แต่ระยะทางและกาลเวลาขึ้นอยู่กับผู้สังเกตการณ์ และทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (General Relativity Theory) ซึ่งว่าด้วยความสัมพัทธ์ระหว่างมวลและสภาพภูมิศาสตร์ของจักรวาล 
Comments