การเคลื่อนที่ในรอบปี

        โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้เรามองเห็นทรงกลมท้องฟ้า เคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก เร็วขึ้นวันละ 1 องศา  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราตื่นขึ้นมาดูดาวเหนือขอบฟ้าทิศตะวันออก เวลา 6.00 นาฬิกาของทุกวัน เราจะมองเห็นดาวดวงเดิมอยู่สูงกว่าเดิมวันละ 1 องศา ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยใช้หลักการดังนี้ 
    
        การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเนื่องจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์

            โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ รอบ ใช้เวลา ปี หรือ 365 วัน 

            ปี ตำแหน่งของดาวเปลี่ยนแปลง 360 องศา (มุมที่ทำกับขั้วฟ้าเหนือ)

            วัน ตำแหน่งของดาวเปลี่ยนแปลง 360 / 365 = 1 องศา 

            นั่นหมายความว่า ดาวขึ้นเร็วขึ้นวันละ องศาภาพที่ 1 การเปลี่ยนตำแหน่งของดาวเนื่องจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์

ตัวอย่าง

        วันที่ 1 มกราคม กลุ่มดาวนายพรานขึ้นเวลา 18.30 . อยากทราบว่า ในเวลาเดียวกันของวันที่1 กุมภาพันธ์ ตำแหน่งของกลุ่มดาวนายพรานจะสูงเหนือขอบฟ้ากี่องศา 

        ใน 1 วัน ตำแหน่งของดาวเปลี่ยนแปลง 360 / 365 ประมาณ 1 องศา
        ดังนั้น 31 วัน ตำแหน่งของดาวเปลี่ยนแปลง = 1 x 31 = 31 องศา 

        เพราะฉะนั้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. กลุ่มดาวนายพรานจะสูงเหนือขอบฟ้าด้านทิศตะวันออก 31 องศา


ภาพที่ 2 ตำแหน่งของกลุ่มดาวนายพรานเปลี่ยนแปลงใน 31 วัน