About Us

LESA (ลีซ่า) เป็นโครงการวิจัยด้านการศึกษาของหอดูดาวเกิดแก้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลก และดาราศาสตร์  ที่ทันสมัย และจัดตั้งศูนย์สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงภาวะแวดล้อมโลกในแต่ละภูมิภาค เพื่อฝึกครูและนักเรียนทำงานวิจัยในท้องถิ่น นำความรู้ที่ได้ไปทำประโยชน์ให้ชุมชม ยุววิจัยมี 6 สาขา ได้แก่ ยุววิจัยดาราศาสตร์​ ยุววิจัยธรณีวิทยา ยุววิจัยรีโมตเซนซิง ยุววิจัยบรรยกาศ​ ยุววิจัยน้ำ และยุววิจัยชายฝั่ง